ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား

QUALITY POLICY OF KING CONSTRUCTION & ENGINEERING

ကၽြန္ေတာ္တို႔ King Group တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ငွာနအလိုက္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားခြဲေဝၿပီး Company စတက္ထမ္းပိုး တိုးတက္ေရးအတြက္ အထူးႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လၽွက္ရွိပါတယ္..


STRATEGY

To get significant results, you need a clear vision of the context and logical planning.

At King Construction, we know our job very well and everybody in our team does it’s own. We take responsibility of every single step your project moves on.


Core Services

စီမံကိန္းေရးဆြဲေပးျခင္း

လူႀကီးမင္းေဆာက္လုပ္လိုေသာ ေျမေနရာ အေနအထားေပၚမူတည္ၿပီး သင့္ေလၽွာ္မည့္ Project master plan ခ်ေပးျခင္း , structure design ေရးဆြဲတြက္ထုတ္ေပးျခင္း , ေယဘူယ်ကုန္က်စရိတ္တြက္ေပးျခင္း , အပိုကုန္က်စရိတ္မ်ားမရွိေအာင္အႀကံျပဳျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္အတိအက် estimate တြက္ေပးျခင္းတို႔ကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အလၽွင္အျမန္ ၀န္ေဆာင္မွုေပးပါတယ္။

P.A.E စနစ္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း

အထပ္ျမင့္၊ လုံးခ်င္း အေဆာက္အဦမ်ားကို P.A.E စနစ္ ( ပစည္းဖိုး+လက္ခ ) ျဖင့္ Quality အာမခံျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ ေဆာက္လုပ္ေပးပါတယ္။

လုပ္ငန္း အစ/ဆုံးတာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေပးျခင္း

တျခမ္းေပး တျခမ္းယူတည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ စက္႐ုံမ်ား ဂိုေထာင္မ်ားကို Steel Structure ျဖင့္ေဆာက္ေပးျခင္း ၊ ၿခံစည္းရိုးကာေပးျခင္း ( RC fencing / Brick fencing / Metal fencing ) ၊

ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း

အိမ္အေဟာင္းမ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ရန္မလိုပဲ ေခတ္မွီ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ေပးျခင္း၊ ေနအိမ္၊ ဆိုင္ခန္း၊ ႐ုံးခန္း အသြင္အျပင္မ်ားကို Interior / Exterior ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေပးျခင္း၊ လွပေသသပ္စြာ အလွဆင္ေပးျခင္း၊ မိမိေနအိမ္ ၿခံဝင္းအတိုင္း ေခတ္မွီလွပေစရန္ Landscape အလွဆင္ေပးျခင္း ၊ မီးတိုင္၊ ေရပိုက္လိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ ပါေကး၊ ေႂကြျပား ကပ္ေပးျခင္း၊ ေဆးသုတ္ေပးျခင္း၊ သံပန္းျပဳလုပ္ေပးျခင္း ၊ မ်က္ႏွာက်က္ အလွဆင္ေပးျခင္း စသည့္ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားလည္း ရရွိနိုင္ပါတယ္။


Decoration Section

  • Providing with complete interior designing solutions and services for your residential and commercial projects
  • gypsum board decorative ceiling
  • providing with custom -made furniture, decorative panels, partitions, ceilings, carved doors and cabinets and other types of wooden products for your office & home
  • Providing with the complete labour force and a team of experts to execute the job
  • providing with painting