လုပ္ငန္းအေၾကာင္း

We are specialized in all-in-one construction package.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံ လာေရာက္အပ္ႏွံသည့္ Projects အားလုံးကို မိဘျပည္သူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မွုအျပည့္ရရွိေစေရးအတြက္ 100% အျပည့္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ေၾကာင္းကို KingConstruction Group မွ အာမခံပါတယ္။ လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္ကူးယဥ္ ေမၽွာ္လင့္ထားသမၽွ အေဆာက္အဦပုံရိပ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ခ်ျပနိုင္ရန္ အစဥ္ေရွးရွုလၽွက္……


Vision

ကၽြန္ေတာ္တို႔ Company ႏွင့္အတူ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ့ၾကမည့္ မိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ အစဥ္အျမဲ ေခတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ Design မ်ား ျဖင့္လည္း လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ့ ေနအိမ္အေဆာက္အဦအား နိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ တည္ေဆာက္ေပးရန္။


Mission

Customer မိဘျပည္သူမ်ားဘက္မွ King Group ကို တခဲနက္ ေထာက္ခံလာျခင္းကေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Time Schedule အတိုင္းလၽွာထားခ်က္ျပည့္မွီေအာင္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ပြင့္လင္းျမင္သာမွုရွိျခင္း၊လုပ္ငန္းခြင္ အနရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို ေန႔စဥ္အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊Engineer မ်ားအရည္အေသြးျပည့္မွီျခင္း၊ Error ( လုံးဝ ) ကင္းရွင္းျခင္း၊ အျခားေသာ ၿပိဳင္ဘက္မွႏွင့္ေစ်းႏွုန္းအားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။King Construction Group Company

Established since 2007, we have concentrated our efforts on constructing numerous residential buildings, apartments, steel buildings, steel warehouses for industrial use. Our team consist of individually experienced experts who have each worked in the field of construction management, Decoration, Engineering in Myanmar for about 20 years. We guarantee our products with respects to the quality, costs, and target schedule. A quality management process throughout the project will be maintained in accordance as per ISO 9001 version 2008, Bureau Veritas Certification. We created with our design team with talent architects to figure out modernity . We control and seek the opportunity to continuously improve the quality of our products to meet and exceed the customers’ satisfaction. our customers benefit.